W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce prywatności Cookies"

Zgadzam sięBierzemy na poważnie Twoją prywatność

Polityka prywatnościI. Postanowienia wstępne
Administratorem danych osobowych jest TechMarketers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Marszałkowska 126/134 00-008 Warszawa, NIP: 4976878060 zwaną dalej TechMarketers.
TechMarketers wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod numerem telefonu: + 48 731 744 499 lub adresem e -mail: hello@techmarketers.pl
Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez TechMarketers danych osobowych osób korzystających bądź reprezentujących podmioty korzystające z usług świadczonych przez TechMarketers, w tym osób odwiedzających serwisy internetowe TechMarketers, w szczególności serwis w domenie TechMarketers.pl lub prowadzone profile społecznościowe (zwanych dalej „Klientami”).
TechMarketers przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych wprowadzanych lub podawanych przez Klientów oraz z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez TechMarketers. TechMarketers zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Osoby odwiedzające mogą przeglądać strony internetowe w serwisach prowadzonych przez TechMarketers bez rejestracji oraz podawania danych osobowych.

II. Podstawa przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane przez TechMarketers zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) w celu:
nawiązania relacji handlowych, w tym udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w związku z kontaktem Klientów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja uzasadnionego interesu TechMarketers);
zawarcia i wykonania umowy w zakresie świadczenia usług przez TechMarketers (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów TechMarketers, to jest marketingu produktów lub usług własnych, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
świadczenia usługi newsletter na zasadach określonych w regulaminie dotyczącym usług newsletter (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na TechMarketers dotyczących obowiązków podatkowych i rachunkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami podatkowymi i rachunkowymi);
prowadzenia profili społecznościowych i informowania za ich pośrednictwem Klientów o aktywności TechMarketers, promowaniu i reklamowaniu organizowanych wydarzeń, promowaniu marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z TechMarketers, oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja uzasadnionego interesu TechMarketers);
przeprowadzania konkursów, w szczególności wyłonienia zwycięzców oraz wydania nagród (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja uzasadnionego interesu TechMarketers).
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych będzie niemożność nawiązania relacji handlowej lub skorzystania z usług.

III. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych
TechMarketers przetwarza dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane. Cele zbierania danych osobowych Klientów są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa. TechMarketers nie przetwarza danych osobowych w sposób niezgodny z tymi celami.
TechMarketers realizuje prawa Klientów dotyczące ich danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym dba o poprawność danych osobowych Klientów i niezwłocznie reaguje na każde wnioski o sprostowanie lub aktualizację danych.
TechMarketers ogranicza przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba że zachodzą przyczyny umożliwiające wydłużenie okresu przechowywania danych.
Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony lub w inny sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

IV. Prawa osób, których dane dotyczą
Każdy Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez TechMarketers ma prawo do:
dostępu do treści swoich danych
prawo sprostowania,
prawo do żądania usunięcia,
ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych,
wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu TechMarketers,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego,
cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).
Skorzystanie z uprawnień może być realizowane w dowolny sposób, w tym poprzez wysłanie na adres e-mail TechMarketers stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) Klienta.
Klient ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna że przetwarzanie danych osobowych przez TechMarketers narusza przepisy obowiązującego prawa.

V. Odbiorcy danych osobowych
Dane Klientów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe mogą być przekazywane także zaufanym odbiorcom takim jak: przewoźnikom, podmiotowi obsługującemu księgowość, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), firmom windykacyjnym.
Dane osobowe co do zasady nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą jednak zostać przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, w szczególności jeśli jest to konieczne z uwagi na zleconą przez Klienta usługę. Jeśli w ramach przetwarzania dane osobowe będą przekazywane do odbiorców w krajach trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), TechMarketers dokonuje weryfikacji, czy podmioty te dają gwarancje wysokiego stopnia ochrony przetwarzanych danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) w decyzji w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich. Przekazywanie danych może odbywać się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską lub na podstawie standardowych klauzul umownych albo na podstawie wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą.

VI. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych
Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały zebrane, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego TechMarketers (wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Klienta.
TechMarketers wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych jedynie w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
TechMarketers może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jednakże przetwarzanie zautomatyzowane nie będzie prowadzić do podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Klienta. Przetwarzanie to może mieć wpływ na dobór wyświetlanych reklam, czy dobór oferowanych produktów, usług. Klient może otrzymywać oferty specjalne za pośrednictwem zindywidualizowanej reklamy e-mailowej lub internetowej. TechMarketers nie przetwarza danych osobowych w sposób, który wiązałoby się z podejmowaniem wyłącznie zautomatyzowanych decyzji co do Klienta, które wywołują skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływają na niego.

VII. Pliki cookie
TechMarketers stosuje pliki cookie lub podobne technologie (zwane dalej łącznie: „plikami cookie”) poprzez które należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych TechMarketers i przechowywane w urządzeniach końcowych Klientów przeglądających strony. Informacje zbierane przy pomocy plików cookie pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb, a także preferencji użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników ze stron. Dane gromadzone przy użyciu plików cookie są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Klientów i są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
TechMarketers stosuje, co do zasady, dwa rodzaje plików cookie – „sesyjne” oraz „stałe”. Cookie sesyjne to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookie stałe to pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
W ramach stron internetowych TechMarketers stosowane są następujące rodzaje plików cookie ze względu na niezbędność do realizacji usług:
niezbędne pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach stron prowadzonych przez TechMarketers, w szczególności uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia;
pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, w szczególności wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
wydajnościowe pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;
funkcjonalne pliki cookie, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika;
reklamowe pliki cookie, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

VIII. Podstawa prawna stosowania plików cookie
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym. Klient przeglądający strony internetowe TechMarketers może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookie do swojego urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu plików cookie na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Korzystanie ze stron prowadzonych przez TechMarketers, bez zmiany ustawień w zakresie plików cookie, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie plików cookie. Klienta zawsze może wycofać zgodę poprzez zmianę ustawień dotyczących plików cookie.
Informacje w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookie w przykładowych przeglądarkach internetowych Klient może znaleźć tutaj:
 w przeglądarce Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
w przeglądarce Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
w przeglądarce Opera https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ 
w przeglądarce Mozilla Firefoxhttps://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
w przeglądarce Safari https://support.apple.com/pl-pl/HT201265